Základní informace

Tak, jak se mění celá společnost, mění se i život rodiny. Dříve nenapadnutelná autorita rodičů již není považována za danou a neměnnou. Děti se dožadují svých práv ve škole, ve společnosti, ale i v rodině. Přitom plnění jejich povinností jim nejde tak snadno.

Posun od tradiční - autoritářské výchovy, k výchově demokratické, založený na svobodě v rámci daných pravidel, klade na rodiče vysoké nároky. Přístup, který není založený na absolutním ovládání dítěte, ale na spolupráci, s sebou přináší řadu problémů, které rodiče neumí řešit, protože se v jejich dětství nevyskytovaly, vlastně ani nepřipadaly v úvahu.

Metoda efektivního rodičovství vychází z předpokladu, že základem fungování dobrých vztahů v rodině i ve společnosti je zodpovědnost všech členů. Naším cílem je tedy výchova zodpovědných jedinců, přičemž vycházíme z principů rovnosti a vzájemného respektu. Rovnost chápeme jako stejnou lidskou cenu a důstojnost. Nepředpokládáme tedy stejné zkušenosti, vědomosti a míru celkové zodpovědnosti. Poskytujeme dětem možnost volby a také zkušenost nesení důsledků svých rozhodnutí. Tak rozvíjíme osobní disciplínu dětí a vytváříme alternativu k metodě odměn a trestů. V tomto výchovném systému založeném na ovlivňování a přesvědčování hraje významnou roli pochopení vlastních dětí i sama sebe, jejich i svých negativních projevů a emocí.

Základní principy

Vzájemný respekt a úcta
mezi rodiči a dětmi, mezi rodiči navzájem, mezi sourozenci, vůči ostatním i k sobě samým.

Princip sociální rovnosti mezi rodiči a dětmi

ve smyslu rovnosti lidské ceny a důstojnosti.

Princip demokracie
která umožňuje volbu a dává dětem možnost, aby se rozhodovaly v určitých mezích a nesly důsledky svých rozhodnutí, čímž se rozvíjí jejich osobní disciplína a zodpovědnost.

Dostatek společné zábavy rodičů a dětí.

Pozitivní povzbuzování
prostřednictvím vyzdvihování jejich úspěchů, pokroku, schopností a dovedností apod. – základ k získání pocitu sebedůvěry a vlastní ceny.

Vyjadřování a sdělování lásky a radosti
aby se děti cítily bezpečně a dokázaly se naučit lásku a dobro nejen přijímat, ale je i rozdávat a dělit se o ně.

Přeměna negativního v pozitivní
založená na důvěře ve schopnosti dětí stavějící na silných stránkách povahy a dovedností dítěte, soustřeďující se na dítě takové, jaké je, zdokonalující se postupně krok za krokem, podporující samostatnost dítěte, aby mohlo pro sebe dělat věci, na které již stačí.