Navazující kurzy - témata

Tyto kurzy jsou určeny pro absolventy základního kurzu efektivního rodičovství, kteří si chtějí upevnit to, co se již naučili a kteří se chtějí dozvědět další nové informace. Absolvování základního kurzu efektivního rodičovství však není nezbytnou podmínkou a tak se kurzu mohou účastnit všichni, kteří přemýšlejí, jak být podporujícími a spokojenými rodiči.

Časová dotace kurzů je vždy 6 - 8 vyučovacích hodin, tedy 4 bloky - lekce. Může být realizován buď ve čtyřech setkáních nebo jako celodenní intenzivní seminář.

 

Emoce v našich životech a jak na ně

Cílem kurzu je nabídnout rodičům způsoby, pomocí kterých si mohou uvědomovat vlastní prožívání a rozumět svým emocím, což v konečném důsledku přispívá k posílení schopnosti vnímat emoce jako něco, co je přirozenou a nezbytnou součástí života a co lze mít pod kontrolou. Kurz se také zaměřuje na možnosti a zdroje, kde rodiče mohou čerpat energii a trpělivost nezbytnou ke zvládání projevů hněvu a vzteku u dětí. V kurzu je věnován prostor nácviku strategií a technik, které umožňují zvládat vlastní emoce a pomáhat dětem nakládat s jejich emocemi.

 

Dělám to dobře? aneb Rodiče i děti potřebují podporu

Cílem kurzu je podpořit rodiče, kteří se vydali na cestu respektujícího přístupu k dětem, a ukázat jim možnost sebepodpory a hledání vnitřních zdrojů, které jsou v rodičovství nezbytným stabilizujícím prvkem. Kurz dále rodiče provází postupy podporujícího přístupu k dětem a rozpracovává základní principy dodávání odvahy. 

 

Vztahy mezi sourozenci

Cílem kurzu je provést rodiče tématem sourozeneckých vztahů prostřednictvím pochopení specifičnosti každé pozice dítěte v rodině. O sourozenecké pozici uvažujeme v kontextu dalších významných faktorů, které ji ovlivňují, s důrazem na vyhýbání se nálepkování a zjednodušování, jež v souvislosti s označením pozice dítěte v rodině hrozí. V kurzu je věnován prostor nácviku strategií a technik, které umožňují k jednotlivým dětem přistupovat s respektrem ve vztahu k  individuálním potřebám.

 

Proč děti zlobí

Cílem kurzu je prohloubit poznatky získané v základním kurzu KER. V programu představíme teorii čtyř cílů nevhodného chování Rudolfa Dreikurse. Rodiče se naučí identifikovat nevhodný cíl chování dětí a vnímat možnosti, kterými můžou ovlivňovat chování svých dětí. Stěžejními tématy kurzu jsou budování vztahů s dětmi, pozitivně zaměřená výchova založená na vzájemném respektu se zachováním pevných hranic, budování pocitu sounáležitosti, zvládání nežádoucího chování u dětí. Vycházíme z předpokladu, že porozumění motivaci dětského chování umožňuje jiný úhel pohledu na dětské "zlobení" a vede k efektivnějším reakcím rodičů.

 

Jak vést děti k odpovědnosti

Cílem tohoto kurzu je podpořit absolventy základního kurzu efektivního rodičovství, kteří si chtějí upevnit, co se již naučili a chtějí se dozvět další nové informace. V kurzu rozvíjíme následující témata: výchovný přístup, rodičovská přesvědčení, rodičovské komunikační dovednosti, podpora a povzbuzování, řešení problémových situací a uplatňování přirozených a logických důsledků ve výchově. Úkolem rodičů je naučit děti překonávat překážky a čelit těžkostem v životě. Děti se potřebují naučit, jak se vyrovnávat s frustrací, nepohodlím, jak tvrdě pracovat, aby mohly dosáhnout svých cílů. V kurzu se zaměříme na to, jak děti učit sebedisciplíně a odpovědnosti.