Rozhovor s Valerií Wágnerovou

01.06.2010 09:50

Valerie Wágnerová pochází z Křížové/Krucemburku u Havlíčkova Brodu. V roce 1982 absolvovala Fakultu obchodní Vysoké školy ekonomické v Praze, obor ekonomika služeb a cestovního ruchu. Profesně působila jak v obchodních společnostech ve státní sféře, soukromém podnikání a nyní již 13 let působí na vysoké škole. Vždy se jednalo zejména o sféru poskytování služeb a organizačně-administrativní oblast. Nyní je mluvčí Univerzity Pardubice. Během pobytu v Kanadě v letech 1995 – 1997 absolvovala kromě tréninku v oblasti efektivního rodičovství a individuální psychologie a dalších komunikačních kurzů též kurz zaměřený na podnikový management (Business Management Course na International Correspondence School, Glasgow). Je držitelkou mezinárodních certifikátů, jazykových (FCE), v oblasti public relations (London School of Public Relations), řečnických a komunikačních dovedností (Toastmasters International). Absolvovala rovněž speciální mediální komunikační tréninky a kurzy projektového řízení a managementu vysokých škol.Kurzy efektivního rodičovství se aktivně zabývala v letech 1995 - 2000 a nyní od roku 2006 ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči v Brně a od loňského roku rovněž spolupracuji s Poradnou pro rodinu SKP Centra v Pardubicích. Pro kurzy efektivní výchovy vytvořila právě ona manuál pro lektory. Poprosila jsem ji o pár odpovědí, protože píšu na téma kurzů efektivního rodičovství bakalářskou práci.

Pokud se nepletu, kurzy se dostaly do České republiky právě díky Vám?

Ano, v roce 1997 jsem se vrátila po dvouletém pobytu v Kanadě ve městě Saskatoon (provincia Saskatchewan), kde jsem měla možnost po celou dobu absolvovat řadu různých druhů a typů rodičovských skupin a vzdělávání včetně speciálního tréninku pro vedení takových skupin v komunitě.

Můžete mi říci něco celkově o historii efektivního rodičovství? Z čeho vychází (autoři, teorie, vědní disciplíny ), kdo ER dal jakoby rámcovou podobu tématických okruhů (logické a přirozené důsledky, povzbuzování, 4 cíle negativního chování ... ) a kdo jej zformoval do kurzů jak je znám já dnes ( 9 lekcí, jejich témata, nástin struktur lekcí a aktivit )?

Kurzy ER vycházejí z teorie individuální psychologie, rozvíjené Alfredem Adlerem (1870–1937) a jeho žákem Rudolfem Dreikursem (1897–1972), který teorii adlerovské individuální psychologie dále rozvinul a aktivně adlerovskou psychoterapii a poradenství rozšiřoval.

A. Adler tvrdí, že výchovné problémy s dětmi není možné ovlivnit ani trestáním, ani poučováním, ale pouze pochopením osobnosti dítěte. Každý jedinec – i dítě usiluje o určitý konkrétní cíl, kterým je touha někam patřit a být právoplatným, uznávaným členem. Čím dříve dítě získá zkušenost se spoluprací, s uznáním a oceněním, tím snadněji si vytvoří pocit sounáležitosti se skupinou – rodinou a chuť přispívat k jejímu dobrému fungování.

R. Dreikurs jako psychiatr kromě soukromé lékařské praxe pokračoval v činnosti dětských poradenských center/klinik a šířil myšlenku rodičovského vzdělávání v podpůrných skupinách, publikoval řadu knih na dané téma a položil tak jak teoretické, tak praktické základy pro rodičovského vzdělávání. V roce 1962 se účastnil také prvního ročníku mezinárodní adleriánské letní školy ICASSI.

Kurzy ER, jak jsou nyní praktikovány v ČR, vycházejí právě z letité a osvědčené praxe z míst, kde působil R. Dreikurs a jeho následovatelé, kteří se zasadili o jejich úspěšné šíření od 60. let minulého století ve státech Severní Ameriky (USA a Kanady).

North American Society of Adlerian Psychology (NASAP), Chicago, USA a Adleriánská letní škola ICASSI (International Committee for Adlerian Summer Schools and Institutes) organizují již více než 30 let různé typy tréninků, konferencí a školení a šíří vzdělávání v oblasti individuální psychologie v různých sférách činností, nejen v oblasti psychologie, a efektivní techniky nejen v oblasti efektivního/aktivního rodičovství.

Vedle organizací v USA a Kanadě, existuje od roku 2004 i švýcarská asociace STEP, která organizuje Kurzy efektivního rodičovství ve Švýcarsku, Francii a Itálii a německá asociace, která se zaměřuje na oblast Německa a Rakouska.

Jak jste se s efektivním rodičovstvím seznámila a co Vás přimělo pokusit se realizovat kurzy ER v českých podmínkách?

Osobně jsem se s tímto konceptem rodičovských schůzek a vzdělávání v různém formátu setkala a účastnila se jich při svém dvouletém pobytu v Kanadě ve městě Saskatoon v prérijní provincii Saskatchewan. Jednalo se zejména o tzv. drop-in setkávání rodičů vždy 1x týdně na 1 hodinu, volnějšího formátu vzdělávání skupiny rodičů bydlících v rozsahu jedné městské čtvrti, nebo o vzdělávací rodičovské kurzy, které se konaly 1x týdně navečer, v různých městských čtvrtích a zařízeních, s různým zaměřením a částmi tréninku v efektivním rodičovství v průběhu podzimního či jarního období v rozsahu cca 8 setkání. Všechny kurzy se konaly pod organizační záštitou velice aktivní neziskové organizace - Saskatoon Adlerian Society (Saskatoonskou adleriánskou společností) a v rámci služeb poskytovaných Social Services – sociálními službami města Saskatoonu určenými pro veřejnost a obyvatele města a okolí.

Obohatila jsem tak významným způsobem svoje vlastní rodičovství a osobně se přesvědčila, že jak teoretická východiska ER, tak praktické techniky a metody významně napomohly při prohlubování harmonických vztahů v mé vlastní rodině, významně přispěly ke zkvalitnění komunikace a k pozitivnímu řešení problémů a každodenních situací s mými vlastními dětmi (tehdy 5 a 10 letými). Výsledky užívání ER ve své vlastní rodině, které mi ER přineslo, mne nadchlo natolik, že jsem se rozhodla se s danou problematikou seznámit hlouběji, abych byla schopná tuto myšlenku přenést i do prostředí domácího v ČR a moci rodičovské vzdělávání nabídnout dalším rodičům v ČR.

Nejen proto jsem absolvovala speciální trénink, pořádaný Saskatoon Adlerian Society, určený těm, kteří měli zájem stát se lektory ER a vedoucími rodičovských skupin, získat kompetence pro šíření poznatků o metodách ER dále mezi rodiči ve své vlastní komunitě, což koncept speciálního tréninku a organizování kurzů ER dále v komunitách umožňoval. Absolvovala jsem pak ještě další různé jednodenní tréninky a semináře zaměřené na ER a sestudovala v angličtině řadu doporučené literatury vycházející z principů individuální psychologie a ER, která je velice návodná, metodická a s velkým množstvím reálných situací z prostředí rodin.

Takto vybavena jak autentickou zkušeností, tak teoreticky a metodicky jsem pak po návratu do ČR připravila ucelený program ER, vycházející z dostupné české literatury – STEP – Efektivní rodičovství krok za krokem (která je překladem anglického originálu: Dinkmayer, D., McKey, G. D.: STEP Systematic Training for Effective Parenting – The Parents´Handbook, AGS American Guidance Service, Inc., 1976, 1990) – a obohacený o znalosti, zkušenosti a materiály získané v zahraničí, které jsem přeložila a upravila do češtiny a dopracovala pro českou koncepci kurzu, s úmyslem pokusit se o šíření rodičovského vzdělávaní v ČR, v počátku ve svém bydlišti v Pardubicích, tedy v obdobném konceptu jak jsem se s ním ve funkční podobě setkala v zahraničí.

Jak probíhaly první pokusy s realizací kurzů v Čechách a kdy to bylo?

První kurz jsem připravila po návratu z Kanady v roce 1997 pro své známé a kamarádky, abych si v češtině vedení české skupiny rodičů vyzkoušela a zjistila ohlas na ER. První veřejné kurzy se mi podařilo realizovat v rámci Klubu maminek v Pardubicích na podzim 1997, následně do roku 2000 ve dvou mateřských školkách, které byly zapojeny do projektu „Zdravá mateřská škola”, v Domě dětí a mládeže apod. Kurzy se setkaly vesměs s velice pozitivním ohlasem rodičů.

Teoretickou odbornou podporu jsem v té době získávala pro tyto činnosti členstvím v České společnosti pro individuální psychologii, která velice aktivně působila při Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Bohužel jsem, ani přes značné úsilí, nenašla koncem devadesátých let dostatečné odborné a organizační pochopení a podporu vhodných neziskových organizací, které by se chtěly rodičovským vzděláváním a poskytováním kurzů zabývat systematicky.

Systematicky jsme začaly organizovat a šířit ER až v roce 2006 díky metodickému zájmu o téma ER a organizačnímu nasazení Centra pro rodinu a sociální péči v Brně, hlavně díky řediteli Mgr. Ing. Vítovi Janků a Ing. Mgr. Elišce Vondráčkové, vedoucí sekce Služby rodinám, kteří chtěli koncept rodičovského vzdělávání a organizování rodičovského vzdělávání a skupin zajišťovat aktivně jako systémovou činnost v programové náplni Centra (CRSP Brno).

Kurzy efektivního rodičovství (KER) jsou tak od roku 2006 realizovány Centrem pro rodinu a sociální péči v Brně. Doplňují pestrou nabídku dalších vzdělávacích programů z oblasti výchovy dětí a pozitivního rozvoje rodinného života a zdravé rodiny pro rodiče, které centrum rodinám s dětmi nabízí již 16 let. Svým uceleným pojetím, délkou setkávání rodičovské skupiny a dlouhodobým dopadem na zdravý rozvoj rodiny se osvědčují jako komplexní a preventivně působící nástroj.

Základní kurz pro rodiče a rozšiřující pokračovací kurz ER je doplněn nabídkou lektorského výcviku, který umožňuje proškolení dalších lektorů pro vedení rodičovských skupin. Doposud prošlo tímto lektorským kurzem na 70 lektorů z celé republiky, dokonce i ze Slovenska.

Tak bylo možné rozšířit kurzy pro skupiny rodičů do řady dalších míst mimo Brno, zejména v Jihomoravském a Zlínském kraji, v roce 2008 též v Praze, v roce 2009 v Pardubicích, na Slovensku, nyní v Hradci Králové. Jen v CRSP Brno doposud prošlo pořádaným programem Kurzu efektivního rodičovství přes 300 rodičů, celkově odhaduji na 500 rodičů.

V současnosti CRSP Brno zaštiťuje program ER v ČR, vede kurzy pro rodiče, školí lektory programu z celé republiky, poskytuje jim supervizi a další vzdělávání.

Vidíte nějaký rozdíl v kurzech ER v Kanadě či jinde v zahraničí a tady u nás?

V podstatě ne. Řekla bych, že v principech jsou kurzy realizovány velice obdobně – jak náplní, tak organizací a způsobem šířením, včetně nadšení lidí, kteří je zajišťují.

Vidíte nějaký rozdíl v přístupu lidí k těmto či podobným kurzům a k rodičovskému vzdělávání vůbec u nás a v zahraničí?

Dnes již ne. V roce 1997 byla situace ještě hodně odlišná, rozvoj neziskových společností zabývajících se péčí o rodinu a vzděláváním v tomto směru nebyl zdaleka tak rozvinutý jako dnes.

Jde o to, získat důvěru rodičů k novým možnostem vzdělávání i v této oblasti. Jedná se tedy o kvalitní organizátorskou i popularizační práci a osvětu. Cesta k tomuto typu služeb není jednoduchá v žádné společnosti a závisí na aktivitě řady nadšených lidí, neziskových organizací, většinou financovaných zvláštními krátkodobými projekty, v zahraničí pak podporovanými i ze soukromých zdrojů a filantropie.

Podle zpráv, které mám, ani v zahraničí organizace vzdělávacích programů tohoto typu není bezproblémová a jednoduchá, vždy závisí na více-méně lokálních podmínkách a podpoře.

Jak by se dalo jednoduše odpovědět na otázku “co je to efektivní rodičovství”?

ER je aktivní způsob budování harmonického a zdravého vztahu mezi rodiči a dětmi, při němž se rodiče snaží porozumět svým dětem, správně s dětmi komunikovat a povzbuzovat je, řešit konstruktivně konflikty a předcházet případnému špatnému chování, vychovávat děti k odpovědnosti a samostatnosti, aby se z nich staly sebevědomí a tvořiví jedinci.

ER nabízí praktický přístup k řešení vztahů rodič - dítě a zároveň přivádí rodiče k demokratickému pojetí výchovy dětí, jež vychází z principů individuální psychologie založené psychology Alfredem Adlerem a Rudolfem Dreikursem.

Prof. PhDr. Vladimír Smékal v úvodním slovu k Manuálu pro lektory vzdělávacích kurzů „Efektivní rodičovství krok za krokem aneb Jak se stát zodpovědným, respektujícím a chápajícím rodičem“ (Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně, 2006) uvádí: „Individuální psychologie je programem obnovy sociální sounáležitosti, vzájemnosti, pozitivní sociální tvořivosti vedoucí k souladu a harmonii v lidských vztazích. Je to psychoterapie směřující metodami podpory smyslu pro druhého a zdravé sebedůvěry dodáváním odvahy k odstranění komplexů méněcennosti, ale také dravého úsilí o převahu jednoho nad druhými.

Adlerovi žáci a pokračovatelé tuto spirituálně humanistickou linii dále rozvíjejí. Citlivá analýza dětských cílů a pozice dítěte v rodině i v širších sociálních vztazích je spojena s ověřenými metodami obnovování psychického, sociálního i duchovního zdraví dítěte. Není nadsázkou tvrdit, že je to jeden z nejlepších výchovných systému k obnově i k udržování sociálního zdraví v rodině, ve škole, v zaměstnání i ve společnosti, ale i uvnitř nás samých.“

Dá se o ER mluvit například jako o výchovném rodičovském stylu vycházejícím z individuální psychologie?

Ano.

Co je pro Vás takovou zásadní myšlenkou nebo poznatkem efektivního rodičovství?

například

- myšlenka potřeby sounáležitosti – patřit do rodiny, moci v ní přispívat svými schopnostmi, spolupracovat - a snaha o naplnění těchto sociálních potřeb tvořivého zcela jedinečného jedince pozitivním způsobem v demokratickém a respektujícím prostředí.

A že k naplnění těchto potřeb vedou zcela konkrétní metody a postupy, které – když je rodič aktivní a uvědoměle je aplikuje a rozvíjí – umožňují růst osobnosti dítěte k samostatnosti a vytvářet právě onen harmonický vztah s našimi dětmi, po kterém jako rodiče toužíme.

Uplatňujete principy efektivního rodičovství ve Vaší rodině?

Ano, od prvního okamžiku mého setkání s principy ER se snažím s většími či menšími úspěchy ER ve vlastní rodině uplatňovat, a to společně s partnerem, se kterým jsme v tomto směru zcela stejně pozitivně „naladěni”.

Dokonce se domnívám, že k tomu, že jsou dnes obě moje děti nezávislí, samostatní a svobodomyslní mladí lidé, dospělí, se kterými nám je společně nesmírně dobře a máme se rádi, významně přispělo právě dlouhodobě pěstované ER.

Co si myslíte, že z „pravidel” efektivního rodičovství nejvíce pozitivně ovlivnilo Vaši rodinu?

Vlastně všechno - povzbuzování, přeměna negativního v pozitivní, vyjadřování lásky, soustředěný společně trávený čas a zábava, důsledná aplikace možnosti výběru a následné možnosti rozhodovat se v rámci určitých pravidel, působení logických a přirozených důsledků, různé komunikační techniky a dovednosti – naslouchání, Já-sdělení, řešení problémů v pěti krocích, koncepce rodinných rad, výchova k disciplíně, respektování pravidel i sebe navzájem ...

Rozhodně celý komplex nástrojů, které ER nabízí. Čím větší škálu všech dovedností rodič aktivně a vědomě zapojí, tím kvalitnějším vztahem s dítětem může být odměněn.

Mnohokrát děkuji za Váš čas.